Frézy a Frézky Proma

Frézy a Frézky Proma

Proma SF-40/1500Proma SF-40/1500

Stolní frézka Proma SF-40/1500, 1500W, 230V

7690

1 – 3 dny

Proma TFS-100/30Proma TFS-100/30

Truhlářská frézka Proma TFS-100/30, 2800W, 400V

46010

1 – 3 dny